Doorgaan naar artikel

Retour voorwaarden

Retour voorwaarden consument

Op deze voorwaarden zin de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Sales Legends mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Behandeling product tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sales Legends.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sales Legends. Dit hoeft niet als Sales Legends heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sales Legends verstrekte instructies.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

Sales Legends draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Verplichtingen van Sales Legends bij herroeping

Als Sales Legends de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Sales Legends vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Sales Legends in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Sales Legends aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Sales Legends gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sales Legends de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiten herroepingsrecht

Sales Legends sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
(i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en (ii) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Sales Legends de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
(ii) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Bijlage Herroepingsformulier 

Aan: Sales Legends b.v., 

Emailadres: Klantenservice@saleslegends.nl
Postcode: 3707 HW
Adres: Woudenbergseweg 19-C4

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende bestelling/order herroep:

Bestel- of ordernummer:

Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):

Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling.

Voor- en achternaam:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Datum:

Handtekening

Onderteken dit formulier als u dit formulier niet per mail maar per post verstuurt.

_________________